میکروسیلیس ژل شده ®FiaGel

***** تومان

ماده میکروســیلیس ژل شــده با از بین بردن خطرات زیســت محیطی ناشی از استفاده از دودههای سیلیســی (به صورت پودری) و نیز به دلیل پخش یکنواخت تر در بتن، باعث بهبود خواص بتن سخت شده میگردد. اثرات ماده میکروسیلیس ژل شــده را پس از مصرف در بتن ميتوان با استانداردهاي زيرمورد تحليل قرار داد:

 

BS EN 12390-8, BS 1881-122

خواص و اثرات

  • کاهش عیار سیمان در بتن
  • افزایش مقاومت های مکانیکی
  • کاهش نفوذپذیری بتن
  • سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات بتن ریزی
  • سازگاری با انواع سیمان ها
  • افزایش مقاومت الکتریکی بتن
  • افزایش مقاومت سایشی بتن
  • جلوگیــری از نفوذ یون کلر و ســایر یونهای مخرب شیمیایی به داخل بتن
  • کاهش ترکهای ایجاد شده در بتن در مقایسه با مصرف به صورت پودری
  • افزایش دوام بتن
  • قابلیت استفاده همزمان با انواع روانسازها

موارد کاربرد

1 بتن های پرمقاومت، نفوذناپذیر، بادوام و پایا

2 بتن های مسلح و غیر مسلح

3 -بتــن ســازه های دریایــی، کانال های انتقــال آب و تصفیه خانه ها

4 - ساخت بتن با مقاومت باال جهت کاهش ابعاد سازه ها

5 - ســاخت بتن هایــی کــه نیازمند بــه حداقل هدایت الکتریکی باشد

6 - مناسب برای ساخت بتن های در معرض انفجار

مقدار مصرف

بســته به شــرایط محیطی محل ســاخت و بتن ریزی و مقاومت هــای مورد نیــاز مقدار مصرف بــا آزمایشهای کارگاهی مشخص خواهد شد. این مقدار حدود 8 تا 16 درصد وزن سیمان مصرفي خواهد بود.

 تغییر مقدار مصرف: مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده مجاز این ماده افزودنی فقط میتواند با مجوز کارشناســان تکنولوژی بتن شــرکت آویژه ساز انجام پذیرد. درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با دفتر فنی شرکت آویژه ساز تماس حاصل بفرمایید.

 

روش مصرف

FiaGel را ميتـوان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

1 -پس از اختلاط كامل تمام اجزاء سازنده بتن

2 -با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و به مخلوط بتنی اضافه گردد.

مشخصات فيزيكي و شيميايي

حالت فيزيكي: دوغاب غلیظ

وزن مخصوص: 1/34 ± 0/05 g/cm3

رنگ: خاکستری تیره

يون كلر: ندارد (كمتر از استاندارد 2930 ISIRI)

آالیندگی محیط زیست: ندارد

 

 ملاحظات

مدت نگهداري: يك سال در بسته بندي اوليه

شرايط نگهداري: دور از يخبندان و تابش مستقيم نور خورشيد

بهترین دمای نگهداری: 10 +تا 30 + درجه سانتي گراد

نوع بسته بندي: سطل 24 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطر ســاز و مضر برای سالمتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود. درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. لطفاً به برگه اطالعات ایمنی (MSDS ) مراجعه شود. این ماده آتشزا نیست.

بسته بندی

افزودن به سبد خرید